Menu

 

پوتین ایمنی

کد 8424

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره یک تزریقه PU
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع  
     پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به
     درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
 
   

پوتین کواترو برقـکاری بدون فلز

کد 7227

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش،سایش، روغن و اسید
•    محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    بدون کاپ PU در قسمت پنجه
•    بدون هیچ گونه فلز
•    سر پنجه از نوع کامپوزیت
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 48
 
         

 

پوتین ایمنی ساقدار

کد 8432

•    زیره مواد PU، دو تزریقه •    ساق از چرم طبیعی نبوک •    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره یک تزریقه PU
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
 

پوتین ایمنی

کد 8455

•    زیره مواد PU، دو تزریقه •    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره یک تزریقه PU
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
         

پوتین ایمنی اسپرت

کد 9648

•    زیره یک تزریقه مواد PU
•    امکان تولید با زیره دو تزریقه  
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی و پارچه فوم دار مخصوص
•    سایز 37 تا 47
 

پوتین کواترو با رویه نبوک

کد 7220N

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش،سایش، روغن و اسید
•    محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•    رویه چرم طبیعی و انواع نبوک
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 48
         

پوتین کواترو

کد 7220

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 48
 

پوتین کواترو جوشکاری

کد 7228

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•    رویه چرم طبیعی
•    دارای لایه چرمی مخصوص جهت ممانعت از
برخورد جرقه جوش به پا و سوختن بندها
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 48
         

پوتین کواترو بدون کاپ PU

کد 7240

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    محافظت پا از چهار قسمت: پنجه،  پاشنه و طرفین
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    بدون کاپ PU در قسمت پنجه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 48
 

پوتین جوشکاری

کد 8428

•    زیره مواد PU، دو تزریقه
•    امکان تولید با زیره لاستیک + PU
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    دارای لایه چرمی مخصوص جهت ممانعت از برخورد جرقه جوش به پا و سوختن بندها
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست
     سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
         

پوتین پلیس موتور سوار

کد P8420

•    زیره مواد PU، یک تزریقه
•    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره دو تزریقه PU جهت مقاومت و راحتی بیشتر
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست
     سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
 

پوتین ارتشی

کد A8422

•    مخصوص دشت و کویر
•    زیره خارجی لاستیک، زیره میانی مواد PU
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی و پارچه مخصوص
•    امکان تولید با پارچه های متفاوت به درخواست   سفارش دهنده
•    امکان تغییر رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
         

پوتین ارتشی

کد A8420

•    زیره مواد PU، یک تزریقه
•    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره دو تزریقه PU جهت مقاومت و راحتی بیشتر
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47
 

پوتین ارتشی

کد A8421

•    زیره مواد PU، یک تزریقه
•    امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•    امکان تولید با زیره دو تزریقه PU جهت مقاومت و راحتی بیشتر
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی
•    امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•    امکان تولید با پارچه های متفاوت به درخواست   سفارش دهنده
•    امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•    سایز 37 تا 47